Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Rodzicu ! Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, nie odnosi sukcesów, czuje się nieakceptowane w środowisku szkolnym, ma ograniczony dostęp do specjalistów – PRZYJDŹ DO NAS!

Oferta Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach

„Dziecko jest nadzieją i obietnicą rodzaju ludzkiego. Trzeba tylko wiary we wspaniałomyślność i wyższość człowieka”.

M. Montessori

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
 • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Na każdym etapie edukacji zakres treści nauczania i wychowania w naszej placówce ulegają poszerzaniu, w miarę nabywania przez uczniów wiadomości, umiejętności i sprawności, przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości każdego ucznia. Edukacja opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowywanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami we współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi.

Oferta edukacyjna naszej szkoły skierowana jest do wszystkich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim) ze Świebodzic i okolic.

Szkoła prowadzi także nauczania indywidualne oraz terapię dzieci głęboko niepełnosprawnych intelektualnie, w ramach zespołów rewalidacyjno-wychowawczych.

Wszyscy uczniowie objęci są zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi, wg wskazań także logoterapią, psychoterapią i gimnastyką korekcyjną. Objęci są codzienną opieką pielęgniarską.

Edukacja

Liczebność uczniów w poszczególnych klasach nie przekracza ośmiu osób. Klasy dla dzieci ze sprzężeniami (w tym z autyzmem) liczą od 2 do 4 uczniów.

W klasach I-III Szkoły Podstawowej wyodrębnia się:

 1. Kształcenie zintegrowane, w którego skład wchodzą: funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, religia/etyka
 2. Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, logoterapia, psychoterapia

W klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej:

 1. Zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, religia/etyka
 2. Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, logoterapia, psychoterapia

W Szkole Przysposabiającej do Pracy realizowane są:

 1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, wychowanie fizyczne, religia/etyka
 2. Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, logoterapia, psychoterapia)

Uczniowie tej szkoły mają możliwość poznania i działania w zakresie:

 • wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych
 • gospodarstwa domowego
 • prac poligraficzno-introligatorskich
 • prac ogrodniczych
 • elementów tkactwa
 • sporządzania i wydawania posiłków
 • elementów dziewiarstwa
 • warsztatów organizowanych na terenie zakładów pracy w Świebodzicach

Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze (dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną) objęte są terapią kształtującą umiejętności z zakresu:

 • motoryki dużej (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów)
 • motoryki małej (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo – ruchowa, manipulacja)
 • aktywności własnej, niekierowanej
 • samoobsługi
 • koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej, zabawy, wykonywania zadań
 • współdziałania w różnych sytuacjach
 • gotowości do kontaktów z otoczeniem
 • czynności porządkowych (w miarę możliwości)
 • zespoły dążą także do stopniowego kształtowania i utrwalania u dzieci nowych umiejętności oraz do zdiagnozowania i eliminowania zachowań trudnych

 

Warunki lokalowe

W placówce, oprócz sal lekcyjnych, znajdują się: sala do zajęć z integracji sensorycznej i sala gimnastyki korekcyjnej, świetlica szkolna (zakątek wypoczynkowo – terapeutyczny „Świetlik”, dwie w pełni wyposażone klasopracownie dla najmłodszych (klasy I – III), gabinet rewalidacyjny, pracownia komputerowa, wypożyczalnia pomocy dydaktycznych Marii Montessori oraz kuchnia przeznaczona do realizacji zajęć praktycznych. Szkoła jest systematycznie remontowana, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W placówce znajdują się także gabinety: psychologa, pedagoga, neurologopedy, biblioteka z czytelnią. Uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności mają trudności z dotarciem do szkoły, dowożą „szkolne autobusy”.

W szkole działają

 • Mała Samorządność
 • Stowarzyszenie „Wypożyczalnia – Centrum” wspierające nauczycieli, uczniów i ich rodziców, pozyskujące fundusze na realizację projektów edukacyjnych

 

Więcej niż nauka i terapia…

Dzięki temu, że w naszej placówce kładzie się szczególny nacisk na rozwijanie mocnych stron, pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży, aktywnie uczestniczą oni w różnego typu imprezach kulturalnych, przeglądach artystycznych, konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych o zasięgu miejskim, regionalnym, powiatowym i ogólnopolskim. Osiągają liczne sukcesy, co wzmacnia poczucie ich własnej wartości, buduje postawy i osobowość.

Ponadto uczniowie wyjeżdżają na wycieczki krajoznawczo – turystyczne, do teatru oraz kina, uczestniczą w rajdach. Cyklicznie biorą udział w zajęciach na kręgielni.

 

Otwartość na kontakty środowiskowe

Nasza placówka od wielu lat jest organizatorem cyklicznych imprez integrujących dzieci i młodzież szkół specjalnych i masowych z całego regionu. Pozwalają one dzieciom niepełnosprawnym na prezentację w szerokim gronie swoich umiejętności, umożliwiają zdobywanie sukcesów i nawiązywanie nowych przyjaźni. Należą do nich:

 • Regionalny Konkurs Recytatorski Szkół Specjalnych i Integracyjnych
 • Dolnośląski Turniej Warcabowy Osób Niepełnosprawnych
 • Świebodzicki dzień akceptacji i zrozumienia „Pod wspólnym dachem nieba
 • Integracyjne spotkania Mikołajkowe z młodzieżą z LO im. Marii Konopnickiej ze Świebodzic

Szkoła współpracuje także z wieloma instytucjami na terenie miasta (np.: z Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej, z Urzędem Miasta Świebodzice, ze Świebodzickim Klubem Seniora, z świebodzickim sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z instytucjami pozarządowymi sprawującymi opiekę nad osobami niepełnosprawnymi).

Nasi uczniowie często prezentują swoje umiejętności podczas lokalnych spotkań i uroczystości. Stwarza to możliwość nawiązywania nowych kontaktów i więzi międzyludzkich, uczy współdziałania w grupie, solidarności i odpowiedzialności.

Szczególnie istotna jest dla nas stała współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi, co pozwala korelować działania dydaktyczno – wychowawcze w obszarach szkoły i domu rodzinnego.
Podmiotami wspierającymi pracę wychowawczą i profilaktyczną są także: Policja, Straż Miejska, Sąd-Wydział Rodzinny i Nieletnich, Służba Zdrowia, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Miejski Dom Kultury w Świebodzicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach, zakłady pracy- Termet SA, Moneva, Promont, Aquapol, Hades – Bogdan Krzysztofowicz, KIR – Janusz Kościukiewicz, Czerwone Dachy – Krzysztof Baranowski, Schneider, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach.

 

Kadrę Szkoły stanowią specjaliści w zakresie

 • pedagogiki specjalnej
 • pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • edukacji wczesnoszkolnej
 • profilaktyki społecznej i resocjalizacji
 • logopedii i neurologopedii
 • psychologii
 • rewalidacji, arteterapii, muzykoterapii
 • gimnastyki korekcyjnej
 • specjaliści od terapii metodą EEG biofeedback
 • specjalista od dogoterapii
 • specjaliści od komunikacji alternatywnej (piktogramy, Makaton, Mówik, język migowy)
 • specjaliści od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy metodami:

 • stymulacja polisensoryczna (poznanie świata, pór roku zmysłami wzroku, słuchu, węchu, smaku , dotyku, równowagi)
 • programy aktywności M.Ch. Knillów
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • psychostymulacja komunikacji
 • malowanie 10-cioma palcami
 • F. Affolter
 • Masaż Shantalla
 • UTTR z elementami Moralesa
 • Delecato
 • Neurokinezjologia S. Masgutovej
 • Integracja Sensoryczna wg Ayres
 • Metoda Behawioralna

 

Mocne strony szkoły

Jesteśmy małą, kameralną placówką, w której panuje ciepła, domowa atmosfera, nikt nie jest anonimowy. Każde dziecko, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, jest objęte szczególną, zindywidualizowaną opieką wielu specjalistów, każde ma możliwość odnoszenia sukcesów, odkrywania swoich możliwości i umiejętności, rozwijania ich i prezentowania na forum szkoły i poza nią.

Nauka odbywa się w kilkuosobowych klasach, co umożliwia indywidualizację pracy z dzieckiem, jego systematyczną obserwację, diagnozę i właściwy dobór form i metod pracy.

Opieka nad dziećmi wykracza poza sferę dydaktyczno – wychowawczą. Zapewniamy swoim podopiecznym także wsparcie materialne, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, wspieramy dzieci i ich rodziny.