Historia szkoły

Historia szkoły

Nasza szkoła ma już kilkadziesiąt lat!

Powstała 1 października 1961 r. w budynku przy ul. M. Buczka 14. Organizację i miernictwo powierzono wówczas Irenie Pilus. Naukę rozpoczęło tu 54 uczniów. Budynek ten był równocześnie siedzibą Szkoły Podstawowej dla Pracujących i Miejskiej Biblioteki. Nie zaspakajał więc faktycznych potrzeb lokalowych naszej placówki.

Podejmowane przez panią Irenę Pilus działania doprowadziły do przeniesienia instytucji, o których mowa, poza teren szkoły. W ten sposób zyskała ona dodatkowe pomieszczenia, co znacznie poprawiło warunki pracy uczniów i nauczycieli.

W 1971 roku, po przejściu na rentę pani Ireny Pilus, na stanowisko dyrektora szkoły Wydział Oświaty powołał Jerzego Nidiola. Funkcję tę pełnił on przez jeden rok szkolny, by w kolejnym – przekazać ją pani Justynie Haremzie.

W 1991 roku dyrektorem szkoły została pani Grażyna Bernasińska. Podczas pełnienia przez nią tej funkcji szkoła, decyzją Kuratorium Oświaty, przenosi się do innego budynku – przy ulicy Sienkiewicza 30. Mieści się ona w nim do chwili obecnej. Pozyskanie nowego lokum stwarza możliwości specjalistycznego urządzenia gabinetów i dostosowania ich do potrzeb niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

W 1996 roku nowym dyrektorem zostaje pani Ewa Jańczak.

W związku z wprowadzeniem reformy oświaty w 1999 r. zmienia się status organizacyjny placówki i przeobraża się ona w Zespół Szkół Specjalnych. Powstaje nowy etap edukacyjny na poziomie gimnazjum, co rodzi potrzebę dostosowania bazy lokalowej do nowej sytuacji. W tym czasie przygotowano klasy dla nowych oddziałów, w pełni wyposażono gabinet logopedyczny, salę do gimnastyki korekcyjnej, stworzono salę komputerową, zmodernizowano pomieszczenia sanitarne.

W 1994 roku nawiązaliśmy współpracę z Beatrixschool w Doetinchem (Holandia). Pierwsza wizyta Holendrów, zorganizowana przez panią Grażynę Bernasińską, odbyła się 1994 roku. Te szczególne odwiedziny przyniosły wymierne korzyści. Poznaliśmy bowiem odmienny od naszego holenderski system kształcenia i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. W kręgu naszych zainteresowań znalazły się nieznane nam bliżej metody: atelier system czy metoda M. Montessori. Kontakty te sukcesywnie rozwijały się w obu kierunkach, umożliwiając nam wszystkim zdobywanie wielu ciekawych doświadczeń. W tamtym okresie współpracowaliśmy także z wielkim orędownikiem i przyjacielem naszej szkoły – panią M. von Dorn. To dzięki niej i działaniom Ewy Jańczak powstało u nas „Centrum” – Wypożyczalnia Pomocy Dydaktycznych dla placówek specjalnych.

W grudniu 2007 r. przy tejże wypożyczalni powołano stowarzyszenie, które sprawuje mecenat nad zbiorami pomocy dydaktycznych Montessori, ale także wspomaga szkołę, uczniów i ich rodziny, realizuje projekty edukacyjne, wspiera finansowo imprezy kulturalne, integracyjne, organizuje potrzebującym pomoc materialną.

W lat 2004 – 2011 nasza szkoła wchodziła w skład Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych . Od września 2011 r. ponownie funkcjonuje jako samodzielna placówka.

Od 2012 r. zmieniła swą specyfikę. Zlikwidowano oddziały dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną i otworzono dodatkowe, nowe – dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Począwszy od 2005 placówka jest systematycznie remontowana, dostosowywana do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. To zasługa nauczycieli, przyjaciół i sponsorów. Jej wizerunek i estetyka kameralnych wnętrz wciąż zmieniają się na lepsze. Między innymi dzięki temu uczniowie czują się tu, jak w rodzinnym domu.

W ostatnich latach szkoła była niejednokrotnie wizytowana i oceniana przez organ nadzoru pedagogicznego. Noty za działalność wszystkich obszarów jej funkcjonowania były zawsze bardzo wysokie.

Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach to doświadczona kadra pedagogiczna, bogate tradycje, edukacja, terapeutyka i wychowanie na najwyższym poziomie!