Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Internetowego ZSS Świebodzice

Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu Internetowego ZSS Świebodzice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstu alternatywnego przy niektórych elementach graficznych strony
 • filmy nie posiadają napisów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat ZSS Świebodzice.
 • E-mail: szkola@swiebodzice-zss.pl
 • Telefon: 74-665-50-81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach
 • Adres: ul. Sienkiewicza 30, 58-160 Świebodzice
 • E-mail: ewa.janczak@swiebodzice-zss.pl
 • Telefon: 74-665-50-81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek będący siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy ulicy Szkolnej znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się od strony ulicy Szkolnej. Za pomocą schodołaza oraz pracownika szkoły, osoba poruszająca się na wózku może dostać się na parter budynku. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Toaleta nie jest wyposażona w przewijak dla niemowląt. Brak jest w budynku tablicy informacyjnej z opisem lokalizacji poszczególnych pomieszczeń. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów. Na II piętrze po prawej stronie od klatki schodowej znajduje się sekretariat, w którym można złożyć korespondencję i uzyskać informacje. Do budynku ma prawo wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynkach szkoły nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, jednak część pracowników szkoły porozumiewa się językiem migowym.

Dodatkowe informacje

Koordynator do spraw dostępności w ZSS w Świebodzicach

 • Wojciech Chudziński
 • tel. 74-665-50-81
 • e-mail: chudzinski@protonmail.com

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez szkołę,
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3. monitorowanie działalności szkoły, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.