Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego

unia

Powiat Świdnicki jest Beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.: “Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego”
nr RPDS.10.02.04-02-0017/17

Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego

Projekt dotyczy osi priorytetowej:
„Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na
rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Projekt realizowany jest w

Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy,

Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach,

Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu,

Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej,

poprzez:

doposażenie w/w szkół i placówek w pomoce dydaktyczne,

organizację zajęć uzupełniających ofertę szkoły/placówki,

organizację doradztwa i opieki psychologiczno- pedagogicznej dla
uczniów z niepełnosprawnościami
oraz szkolenie, doradztwo i inne formy doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli pod kątem pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 279 uczniów (74 dziewcząt, 205 chłopców), dla których odbędą się zajęcia dostosowane do ich stopnia niepełnosprawności oraz 77 nauczycieli (68 kobiet, 9 mężczyzn), którzy wezmą udział w doskonalących szkoleniach specjalistycznych oraz podnoszących ich kwalifikacje do pracy z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaktywizowani zostaną również rodzice dzieci uczęszczających do tych szkół , którzy wezmą udział w szkoleniach.

Projekt realizowany będzie od 01 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wartość projektu: 1 616 698,38 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 535 862,38 zł