Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Szkoła Przyspasabiająca do Pracy

Programy Projekty

Programy Projekty

Projekty zrealizowane
przez Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach

Rok 2012/2013

• „Festiwal zdrowia. Jestem w ruchu i poznaję świat”

Rok 2013/2014

• „Zdrową ścieżką w dorosłość – świat bez zagrożeń”

Rok 2014/2015

• Integracyjne Spotkania Poetyckie „ Z duchem czasu”

Rok 2015/2016

• Integracyjne Spotkania Poetyckie „ Dawno, dawno temu…”
• Regionalny Konkurs Matematyczny Placówek Specjalnych i Integracyjnych
„ Łamię główkę”

Rok 2016/2017

• Integracyjne Spotkania Poetyckie Dzieci i Młodzieży z Placówek Specjalnych i integracyjnych „ Od kuchni”

• „ Festiwal zdrowia – zdrowie kochamy, więc o nie dbamy”

Rok 2016/2017

• Regionalny Konkurs Matematyczny Placówek Specjalnych i Integracyjnych
„ Z matmą życie jest Ok.!”
• ,,Wspólna taktyka to skuteczna profilaktyka”
• ,,Szlachetna paczka”

Nasze certyfikaty

,,Bezpieczna szkoła”
,,Chronimy dzieci”

Realizowane programy

a) programy rządowe:

• ,,Mleko w szkole”
• ,,Owoce i warzywa w szkole”
• ,,Wyprawka szkolna”
• ,,Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkole”
• ,,Program dofinansowania z funduszów rehabilitacyjnych PEFRON”

b) Inne:

• Szkolny program profilaktyki
• Szkolny program wychowawczy
• Program PCPR ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
• Program OPS ,,Dożywianie dzieci”
• Program wyrównywania szans edukacyjnych (realizowany we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną)
Program prozdrowotny "Zdrowie - także w mowie"

Rok 2017/2018

- Kontynuacja programu rekomendowanego przez MEN ,,Chronimy dzieci"

- Program ,,Porozumiewamy się - bez przemocy!!!"

- Program ,,Utożsamiamy się ze swoją szkołą, miastem, rejonem, ojczyzną"

- Program ,,Zdrowie nie tylko w mowie"

- Program ,,Mleko, owoce i warzywa w szkole"
- Projekt "Otwarty Turniej Warcabowy Osób Niepełnosprawnych"

W przygotowaniu projekty:

- Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia ,,Pod wspólnym dachem nieba"

- XVIII Poetyckie Spotkanie Integracyjne Placówek Specjalnych i Integracyjnych ,,Mówić mogę całym sobą" 

REALIZOWANE PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

- Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego:

Powiat Świdnicki jest Beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.: “Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego”
nr RPDS.10.02.04-02-0017/17

unia

Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego

Projekt dotyczy osi priorytetowej:
"Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na
rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

Projekt realizowany jest w

Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy,

Zespole Szkół Specjalnych w Świebodzicach,

Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu,

Zespole Placówek Specjalnych w Bystrzycy Górnej,

poprzez:

doposażenie w/w szkół i placówek w pomoce dydaktyczne,

organizację zajęć uzupełniających ofertę szkoły/placówki,

organizację doradztwa i opieki psychologiczno- pedagogicznej dla
uczniów z niepełnosprawnościami

oraz szkolenie, doradztwo i inne formy doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli pod kątem pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 279 uczniów (74 dziewcząt, 205 chłopców), dla których odbędą się zajęcia dostosowane do ich stopnia niepełnosprawności oraz 77 nauczycieli (68 kobiet, 9 mężczyzn), którzy wezmą udział w doskonalących szkoleniach specjalistycznych oraz podnoszących ich kwalifikacje do pracy z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaktywizowani zostaną również rodzice dzieci uczęszczających do tych szkół , którzy wezmą udział w szkoleniach.

Projekt realizowany będzie od 01 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wartość projektu: 1 616 698,38 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 535 862,38 zł