Szkoła Podstawowa nr7
Szkoła Podstawowa nr8
Szkoła Przyspasabiająca do Pracy

Oferta Edukacyjna

Rodzicu ! Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, nie odnosi sukcesów, czuje się nieakceptowane w środowisku szkolnym, ma ograniczony dostęp do specjalistów - PRZYJDŹ DO NAS !
 OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH    
w ŚWIEBODZICACH
„Dziecko jest nadzieją i obietnicą                                                                                  
rodzaju ludzkiego.
Trzeba tylko wiary we wspaniałomyślność
i wyższość człowieka”.
M. Montessori • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
 • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Na każdym etapie edukacji zakres treści nauczania i wychowania w naszej placówce ulegają poszerzaniu, w miarę nabywania przez uczniów wiadomości, umiejętności i sprawności, przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości każdego ucznia. Edukacja opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowywanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami we współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi.
Oferta edukacyjna naszej szkoły skierowana jest do wszystkich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną   ( w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim ) ze    Świebodzic i okolic.
Szkoła prowadzi także nauczania indywidualne oraz terapię dzieci głęboko niepełnosprawnych intelektualnie, w ramach zespołów rewalidacyjno-wychowawczych.
Wszyscy uczniowie objęci są zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi, wg wskazań także logoterapią, psychoterapią i gimnastyką korekcyjną. Objęci są codzienną opieką pielęgniarską.
Edukacja
Liczebność uczniów w poszczególnych klasach nie przekracza ośmiu osób. Klasy dla dzieci ze sprzężeniami (w tym z autyzmem) liczą od 2 do 4 uczniów.
           W klasach I-III Szkoły Podstawowej wyodrębnia się:
1. Kształcenie zintegrowane, w którego skład wchodzą: funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, religia/etyka
2. Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne:
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, logoterapia, psychoterapia
W klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej:
1) zajęcia edukacyjne:
- funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, religia/etyka
2) zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne:
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, logoterapia, psychoterapia
W Szkole Przysposabiającej do Pracy realizowane są:
- funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące
  kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, wychowanie fizyczne, religia/etyka
- zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, logoterapia, psychoterapia)
Uczniowie tej szkoły mają możliwość poznania i działania w zakresie:
- wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych
- gospodarstwa domowego
- prac poligraficzno-introligatorskich
- prac ogrodniczych
- elementów tkactwa
- sporządzania i wydawania posiłków
- elementów dziewiarstwa
- warsztatów organizowanych na terenie zakładów pracy w Świebodzicach
Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze (dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną) objęte są terapią kształtującą umiejętności z zakresu:
- motoryki dużej (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów)
- motoryki małej (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo – ruchowa, manipulacja)
- aktywności własnej, niekierowanej
- samoobsługi
- koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej, zabawy, wykonywania zadań
- współdziałania w różnych sytuacjach
- gotowości do kontaktów z otoczeniem
- czynności porządkowych (w miarę możliwości)
- zespoły dążą także do stopniowego kształtowania i utrwalania u dzieci nowych umiejętności oraz do zdiagnozowania i eliminowania zachowań trudnych
Warunki lokalowe
W placówce, oprócz sal lekcyjnych, znajdują się: sala do zajęć z integracji sensorycznej i sala gimnastyki korekcyjnej, świetlica szkolna (zakątek wypoczynkowo - terapeutyczny "Świetlik", dwie w pełni wyposażone klasopracownie dla najmłodszych (klasy I - III), gabinet rewalidacyjny, pracownia komputerowa, wypożyczalnia pomocy dydaktycznych Marii Montessori oraz kuchnia przeznaczona do realizacji zajęć praktycznych. Szkoła jest systematycznie remontowana, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W placówce znajdują się także gabinety: psychologa, pedagoga, neurologopedy, biblioteka z czytelnią. Uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności mają trudności z dotarciem do szkoły, dowożą „szkolne autobusy”.
W szkole działają:
 • Mała Samorządność
 • Stowarzyszenie "Wypożyczalnia - Centrum" wspierające nauczycieli, uczniów i ich rodziców, pozyskujące fundusze na realizację projektów edukacyjnych
 Więcej niż nauka i terapia...
Dzięki temu, że w naszej placówce kładzie się szczególny nacisk na rozwijanie mocnych stron, pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży, aktywnie uczestniczą oni w różnego typu imprezach kulturalnych, przeglądach artystycznych, konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych o zasięgu miejskim, regionalnym, powiatowym i ogólnopolskim. Osiągają liczne sukcesy, co wzmacnia poczucie ich własnej wartości, buduje postawy i osobowość.
Ponadto uczniowie wyjeżdżają na wycieczki krajoznawczo – turystyczne, do teatru oraz kina, uczestniczą w rajdach. Cyklicznie biorą udział w zajęciach na kręgielni.

 Otwartość na kontakty środowiskowe
Nasza placówka od wielu lat jest organizatorem cyklicznych imprez integrujących dzieci i młodzież szkół specjalnych i masowych z całego regionu. Pozwalają one dzieciom niepełnosprawnym na prezentację w szerokim gronie swoich umiejętności, umożliwiają zdobywanie sukcesów i nawiązywanie nowych przyjaźni. Należą do nich:
- Regionalny Konkurs Recytatorski Szkół Specjalnych i Integracyjnych
- Dolnośląski Turniej Warcabowy Osób Niepełnosprawnych
- Świebodzicki dzień akceptacji i zrozumienia "Pod wspólnym dachem nieba

             - Integracyjne spotkania Mikołajkowe z młodzieżą z LO im. Marii Konopnickiej ze Świebodzic

Szkoła współpracuje także z wieloma instytucjami na terenie miasta (np.: z Szkoła Podstawowa nr 2  z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej, z Urzędem Miasta Świebodzice, ze Świebodzickim Klubem Seniora, z świebodzickim sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z instytucjami pozarządowymi sprawującymi opiekę nad osobami niepełosprawnymi).
Nasi uczniowie często prezentują swoje umiejętności podczas lokalnych spotkań i uroczystości . Stwarza to możliwość nawiązywania nowych kontaktów i więzi międzyludzkich, uczy współdziałania w grupie, solidarności i odpowiedzialności.
Szczególnie istotna jest dla nas stała współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi, co pozwala korelować działania dydaktyczno - wychowawcze w obszarach szkoły i domu rodzinnego.
Podmiotami wspierającymi pracę wychowawczą i profilaktyczną są także: Policja, Straż Miejska, Sąd-Wydział Rodzinny i Nieletnich, Służba Zdrowia, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Miejski Dom Kultury w Świebodzicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach, zakłady pracy- Termet SA, Moneva, Promont, Aquapol, Hades - Bogdan Krzysztofowicz, KIR - Janusz Kościukiewicz, Czerwone Dachy - Krzysztof Baranowski, Schneider, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach.

Kadrę Szkoły stanowią specjaliści w zakresie:
 • pedagogiki specjalnej
 • pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • edukacji wczesnoszkolnej
 • profilaktyki społecznej i resocjalizacji
 • logopedii i neurologopedii
 • psychologii
 • rewalidacji, arteterapii, muzykoterapii
 • gimnastyki korekcyjnej
 • specjaliści od terapii metodą EEG biofeedback
 • specjalista od dogoterapii
 • specjaliści od komunikacji alternatywnej (piktogramy, Makaton, Mówik, język migowy)
 • specjaliści od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy metodami:
- stymulacja polisensoryczna (poznanie świata, pór roku zmysłami wzroku, słuchu, węchu, smaku , dotyku, równowagi)
- programy aktywności M.Ch. Knillów
- elementy Kinezjologii Edukacyjnej
- Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
- psychostymulacja komunikacji
- malowanie 10-cioma palcami
- F. Affolter
- Masaż Shantalla
- UTTR z elementami Moralesa
- Delecato
- Neurokinezjologia S. Masgutovej
- Integracja Sensoryczna wg Ayres
- Metoda Behawioralna
 Mocne strony szkoły
Jesteśmy małą, kameralną placówką, w której panuje ciepła, domowa atmosfera, nikt nie jest anonimowy. Każde dziecko, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, jest objęte szczególną, zindywidualizowaną opieką wielu specjalistów, każde ma możliwość odnoszenia sukcesów, odkrywania swoich możliwości i umiejętności, rozwijania ich i prezentowania na forum szkoły i poza nią. Nauka odbywa się w kilkuosobowych klasach, co umożliwia indywidualizację pracy z dzieckiem, jego systematyczną obserwację, diagnozę i właściwy dobór form i metod pracy.
Opieka nad dziećmi wykracza poza sferę dydaktyczno – wychowawczą. Zapewniamy swoim podopiecznym także wsparcie materialne, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, wspieramy dzieci i ich rodziny.